Preporučujuemo da pažljivo pročitate odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pravilno korišćenje usluga na internet prezentaciji www.kolysocks.com (u daljem tekstu korišćen kao “internet prezentacija”).
Internet prezentacijom upravlja preduzeće za proizvodnju i promet Panon d.o.o. Vrčin, Avalska 158 (u daljem tekstu Panon) i biće korišćen za pružanje usluga korisnicima i prikazivanje proizvoda na čije pravo polaže Panon.

Ukoliko postoje pitanja vezana za internet prezentaciju ili postoji primedba za neki od prikazanih proizvoda koje ste kupili putem ove internet prezentacije, možete nas kotaktirati ovde ili na:

Preduzeće za proizvodnju i promet Panon d.o.o.

Vrčin, Avalska 158, Republika Srbija

11224 Vrčin

Poreski identifikacioni broj: 101390065

Matični broj: 07482647

Telefon: 011/8055-327

Email adresa: info@panonbg.com, info@kolysocks.com

Pristupanjem internet prezentaciji ili njenim korišćenjem Vi pristajete da postupate u skladu sa dalje navedenim odredbama, koje mogu biti promenjene ili ažurirane u toku vremena i tako postavljene na internet prezentaciju. Korisnici treba da imaju na umu da elementi koji se vide na internet prezentaciji su zaštićeni i da ukoliko se budu koristili bilo kako osim u skladu sa ovim odredbama, mogu biti krivično gonjeni. Korisnik ima ovlašćenje da vidi bilo koji deo internet prezentacije za svoju ličnu upotrebu. Panon ima pravo da promeni ovde navedene ulsove korišćenja bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja. Pristupanje internet prezentaciji nakon takvih izmena biće smatrano kao bezuslovno prihvatanje novih uslova. Ukoliko ne želite da se obavezujete ovim odredbama, molimo Vas da ne pristupate niti na bilo koji način koristite ovu internet prezentaciju.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaji na internet prezentaciji mogu sadržati štamparske ili tehničke greške. Panon ulaže napore da podaci na internet prezentaciji budu pouzdani, tačni i precizni ali ne garantuje za njihovu ispravnost. Panon ne preuzima odgovornost za greške ili neispravnosti na internet prezentaciji. Panon ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom ili pretragom ili korišćenjem internet prezentacije. Panon ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi internet prezentacija ili nemogućnosti da primi bilo kakve informacije. Panon može prekinuti pristup internet prezentaciji u bilo kom trenutku, a bez prethodne najave a u cilju održavanja internet prezentacije, njenog obezbeđenja ili bilo kog tehničkog razloga i iz navedenih razloga, Panon neće snositi odgovornost za štetu nastalu korisnicima, a koja je nastala zbog prekida pružanja usluga na internet prezentaciji.

Panon ima pravo da onemogući pristup internet prezentaciji, korisniku, ukoliko proceni da je njegovo korišćenje internet prezentacije suprotan ovim odredbama, validnim zakonima ili se njenom pristupanju povređuju bilo koja prava Panona ili trećih lica. Ove odredbe ni na koji način ne usključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

Prezentacija proizvoda na internet prezentaciji www.kolysocks.com (u daljem tekstu internet prezentaciji) predstavlja poziv da uputite zahtev za kupovinu proizvoda u formi narudžbenice. Pritiskom na dugme poruči na poslednjem koraku postupka naručivanja Vi ste se obavezali za izdati nalog za kupovinu. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i biće Vam poslat email sa detaljima Vaše narudžbenice. Nakon toga na Vaš kontakt telefon biće poslata tekstualna poruka, ili upućen poziv, sa upitom da li želite i potvrđujete isporuku. Ukoliko ne odgovorite na navedeni upit, Vaša narudžbenica će se smatrati nevažećom 14 dana od dana slanja upita na Vaš kontakt telefon.

Ugovor o kupovini robe se smatra zaključenim onda kada Vi primite robu.

Ugovorna strana:

Preduzeće za proizvodnju i promet Panon d.o.o.

Vrčin, Avalska 158, Republika Srbija

11224 Vrčin

Poreski identifikacioni broj: 101390065

Matični broj: 07482647

Telefon: 011/8055-327

Email adresa: info@panonbg.com, info@kolysocks.com

Stupanjem u ugovorni odnos sa Panonom ostvarujete sva potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača koja uključuju i pravo na vansudsko rećavanje eventualnog spora povodom ugovora o kupovini robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem internet prezentacije, u roku od 3 dana od zaključenja ugovora bez navođenja razloga zbog kojih raskida ugovor.

Ukoliko želite da raskinete ugovor o kupovini robe koji je zaključen putem internet prezentacije, to možete učiniti na sledeće načine:

slanjem obrazca o jednostranom raskidu ugovora ili slanjem izjave koju ste sami formulisali na email adresu info@kolysocks.com, ili na adresu Panona, najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je roba dospela u Vaše ruke, odnosno trećeg lica kojeg ste odredili za primaoca.

povraćajem fiskalnog računa i robe koja mora biti u originalnom pakovanju i koja mora imati etikete, u roku od 3 dana od dana kada ste primili robu.

U slučaju da ste ugovor raskinuli slanjem obrasca ili izjave koju ste sami formulisali dužni ste da pošaljete fiskalni račun i kupljenu robu sa etiketama u originalnom pakovanju u roku od 6 dana od dana slanja obrasca ili izjave.

Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana od kada je poslata Panonu.

U slučaju da raskinete ugovor Vi snosite troškove vraćanja robe Panonu dok je Panon dužan da Vam vrati novac u roku od 18 dana od dana prijema vraćene robe.

Panon postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaštićeni znakovi: Koly®, KolySocks®, Panon® kao i svi drugi žigovi, ilustracije, fotografije, grafizmi i slike koje se nalaze na internet prezentaciji su u vlasništvu Panona. Nije dozvoljena bilo kakva reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa internet prezentacije i svako postupanje suprotno navedenom podleže eventualnom krivičnom gonjenju i kršenju zakona.

U nastavku će biti sadržajno prikazan isečak iz zakona o zaštiti potrošača,

dok kompletan zakon možete naći na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.

IV. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ
UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE
ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA
1. Obaveštavanje potrošača i pravo na odustanak
Dužnosti obaveštavanja za ugovore na daljinu i ugovore koji se
zaključuju izvan poslovnih prostorija
Član 27.
Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan
poslovnih prostorija, pored podataka iz člana 13. ovog zakona, na jasan i razumljiv
način potrošača obavesti o:
1) adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili
prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa
na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;
2) prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u
slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu; kada se
ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne
mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati,
saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati;
3) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje
ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;
4) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na
odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona;
5) obavezi da plati trgovcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3.
ovog zakona, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je
podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. ovog zakona;
6) kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno u skladu sa članom
37. ovog zakona, o podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili,
gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od
ugovora;
7) postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko
koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o
trošku trgovca.
U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da
potrošača obavesti i o:
1) dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka
od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može
vratiti poštom, troškove vraćanja robe;
2) postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se
može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo;
3) minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa
ugovorom;
4) postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih
garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi;
5) mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova
koje trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.
Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na ugovore o snabdevanju
vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u
ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili na ugovore o snabdevanju toplotnom
energijom ili o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na trajnom nosaču
zapisa.
U slučaju javne aukcije podaci o trgovcu iz člana 13. stav 1. tačka 1) ovog
zakona i stava 1. tačka 1) ovog člana mogu biti zamenjeni istovrsnim podacima o
aukcionaru.
Podaci iz stava 1. tač. 4) i 5) i stava 2. tačka 1) ovog člana mogu biti
dostavljeni putem obrasca iz člana 28. ovog zakona.
Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o pružanju finansijskih usluga
na daljinu, potrošača, na jasan i razumljiv način, obavesti o:
1) osnovnim obeležjima finansijske usluge;
2) prodajnoj ceni finansijske usluge uključujući poreze, takse, troškove i
naknade, odnosno o načinu obračunavanja cene ako prodajna cena finansijske
usluge ne bude iskazana;
3) posebnim rizicima koji se odnose na određeni finansijski instrument;
4) periodu za koji važe data obaveštenja;
5) načinu plaćanja.
Ukoliko trgovac ne ispunu obavezu obaveštavanja o dodatnim troškovima iz
člana 13. tačka 3) ovog zakona i stava 2. tačka 1) ovog člana potrošač nije dužan da
snosi te troškove.
Trgovac je dužan da podatke iz st. 1, 2. i 6. ovog člana pruži potrošaču na
srpskom jeziku.
Podaci iz st. 1, 2. i 6. ovog člana predstavljaju sastavni deo ugovora na
daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.
Teret dokazivanja izvršenja obaveza u skladu sa st. 1, 2. i 6. ovog člana i čl.
30. i 31. ovog zakona je na trgovcu.
Pravo potrošača na odustanak od ugovora
Član 28.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno
izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih
troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od
ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na
posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan
poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za
odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se
zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata
trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je
poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za
odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi
ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na
odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana,
radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove
zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).
Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Obrada...
  • Nema proizvoda u korpi.